Υπάρχουν δυσκολίες στον προφορικό του λόγο;

Ανίχνευση προβλημάτων λόγου και ομιλίας για παιδιά που φοιτούν στο νηπιαγωγείο.

Η λίστα που ακολουθεί έχει ως στόχο τον εντοπισμό παιδιών που παρουσιάζουν δυσκολίες στον λόγο και την ομιλία. Απευθύνεται σε παιδιά που φοιτούν στο νηπιαγωγείο. Η συμπλήρωση της λίστας πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή είτε από τους γονείς είτε από τον εκπαιδευτικό προσχολικής αγωγής. Στην περίπτωση όπου το παιδί υστερεί σε μεγάλο βαθμό, κρίνεται απαραίτητη η αξιολόγηση από Λογοθεραπευτή.

 

Ακρόαση- Ακουστική  Επεξεργασία- Μνήμη –Αντιληπτικός Λόγος

Ο  μαθητής:

Ναι

Όχι

Μερικές φορές

 • ακολουθεί προφορικές οδηγίες σε:
 • ατομικό επίπεδο
 • ομαδικό επίπεδο
 • ακολουθεί το πρόγραμμα της τάξης
 • χρειάζεται διευκρινήσεις ή επανάληψη των οδηγιών
 • χρησιμοποιεί κατάλληλες δεξιότητες ακρόασης και προσοχής
 • κατανοεί πληροφορίες που παρέχονται προφορικά στην τάξη
 • απαντά κατάλληλα στις διάφορες ερωτήσεις
 • διασπάται εύκολα από θόρυβο &ήχους του περιβάλλοντος
 • διατηρεί τις νέες πληροφορίες
 • ανακαλεί παλιότερες πληροφορίες
 • κατανοεί προτάσεις απλής συντακτικής δομής
 • κατανοεί προτάσεις σύνθετης συντακτικής δομής
 • παθητική φωνή
 • αναφορικές προτάσεις
 • αναφορικές αντωνυμίες

 

Σημασιολογία – Έννοιες

Ο  μαθητής:

Ναι

Όχι

Μερικές φορές

 • μπορεί να προβλέψει κάποιο αποτέλεσμα
 • μπορεί να καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα
 • αναγνωρίζει τη διαφορετική χρήση των λέξεων ανάλογα με το περιεχόμενο
 • αναγνωρίζει τη σημασία των  συνώνυμων & αντίθετων εννοιών
 • αναγνωρίζει πολλαπλές σημασίες μιας λέξης π.χ. το βάζο, βάζω
 • αντιλαμβάνεται το μεταφορικό λόγο
 • διαφοροποιεί ομόηχες λέξεις π.χ. σύκο – σήκω
 • κατανοεί χρονικές (πριν, μετά), τοπικές (πάνω, κάτω) & ποσοτικές έννοιες (πολλά, αρκετά).

 

Εκφραστικός Λόγος

Ο  μαθητής:

Ναι

Όχι

Μερικές φορές

 • εκφράζει τις ιδέες του αποτελεσματικά
 • χρησιμοποιεί γραμματικο-συντακτικές δομές αντίστοιχες της ηλικίας του
 • θέτει ο ίδιος ερωτήσεις του τύπου ποιος, που, πότε
 • κατά την αφήγηση ιστορίας ή την έκφραση ιδεών, ο λόγος του χαρακτηρίζεται από νοηματική αλληλουχία
 • χρησιμοποιεί κατάλληλο για την ηλικία του λεξιλόγιο
 • ο λόγος του χαρακτηρίζεται από κατάλληλη ένταση φωνής και σωστό ρυθμό ομιλίας
 • παρουσιάζει δυσκολίες άρθρωσης

 

Επικοινωνία/Πραγματολογία

Ο  μαθητής:

Ναι

Όχι

Μερικές φορές

 • συμμετέχει σε συζητήσεις
 • διατηρεί εποικοδομητικό διάλογο με ενήλικα ή συνομήλικο
 • ξεκινά, διατηρεί και κλείνει κατάλληλα τη συζήτηση
 • κάνει σχόλια, σχετικά με το θέμα συζήτησης
 • αντιλαμβάνεται το χιούμορ, τους ιδιωματισμούς & γενικότερα το μεταφορικό λόγο
 • διατηρεί καλή βλεμματική επαφή & παρακολουθεί το συνομιλητή του
 • ζητάει διευκρινήσεις όταν δεν έχει κατανοήσει
 • ελέγχει τι έχει κατανοήσει ο συνομιλητής του & αναδιατυπώνει τη φράση του όταν δεν γίνεται κατανοητός

 

Μεταγλωσσικές Δεξιότητες/ Φωνολογική Επίγνωση

Ο  μαθητής:

Ναι

Όχι

Μερικές φορές

 • συμμετέχει σε συζητήσεις
 • αντιλαμβάνεται την ομοιοκαταληξία
 • παράγει προφορικά λέξεις με ομοιοκαταληξία
 • εντοπίζει αρχικούς συμφωνικούς ήχους σε λέξεις, προφορικά
 • εντοπίζει τελικούς συμφωνικούς ήχους σε λέξεις, προφορικά
 • εντοπίζει μεσαίους ήχους σε λέξεις, προφορικά
 • κάνει σύνθεση φωνημάτων για τη δημιουργία λέξεων, προφορικά
 • κάνει ανάλυση λέξεων στα φωνήματά τους, προφορικά
 • μπορεί γενικότερα να διαχειριστεί τα φωνήματα μέσα στις λέξεις (αφαίρεση, προσθήκη, αντικατάσταση φωνημάτων), προφορικά
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο